หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าไม้
วัดอินทรารามศาสนสถานในตำบล
นายไพโรจน์ ดิสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
นายดุสิต สุวรรณเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
ประชาชนชาวตำบลท่าไม้ต้องมีน้ำเพียงพอเพื่อการทำการเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน
ได้การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กและเยาวชน
และสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าไม้
หนองจระเข้สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
1
2
3
4
5
ขอเชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศิกายน 2562 ณ วัดอินทราราม
 
 
 
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อพื้นยางพาราศูนย์เด็กเล็กบ้านวังไม้แดง โดยวิธ [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อพื้นยางพาราศูนย์เด็กเล็กบ้านวังไม้แดง โดยวิธ [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
กำหนดการจ่ายเบื้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิการยน 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่องเชิญชวนเสนอราคาโครงการจัดซื้อพื้นยางพารา [ 30 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
จ่ายเบี้ยยังชีพฯประจำเดือน กันยายน 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์) [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและสถานที่ลอยกระทง โครงการส่ง [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดงมหรสพรำวงพื้นบ้าน (ย้อนยุค) โครงการส่ง [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวถนน ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอลบ้านโคนเหนือคัพ ครั้งที่ 38 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างเหมางานป้ายไวนิล ตามโครงการ \\\"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาต [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จัดซื้อต้นกล้าไม้พะยูง ตามโครงการ \\\"วันรักต้นไม้ประจำปีของช [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาขุดลอกคลองหล่ายทอยพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 โดยวิธ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.มข27 (แบบมีสะพานข้าม) หมู่ที่ 5 โดยว [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวถนน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองลานพัฒนา การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลคลองลานพัฒนา [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.ป่าพุทรา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา เข้าร่วมโครงการ\\\\\\\" ไทยเบฟ... รวมใจต้านภั [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
ทต.คลองลานพัฒนา ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \\\\\\\"มหาดไทยชวนรู้\\\\\\\" ประจำเดือนพฤศจิก [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 (สายจากบ้านนายไว้ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง ประชาสัมพันธ์ งดปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บแบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 ลานพระร่วง
ตระกร้าพลาสติก
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
วิธีพับกระดาษรูปหัวใจ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 578  ตอบ 0  
ยุงเยอะ (2 มิ.ย. 2562)    อ่าน 114  ตอบ 0  
วิจารณ์รายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (12 เม.ย. 2562)    อ่าน 2951  ตอบ 1  
วิจารณ์รายละเ * * * ยดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 313  ตอบ 0  
 


ซื้อโครงการจัดซื้อแผ่นปูพื้นยางพาราพร้อมติดตั้งของ [ 22 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 บ้า [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น [ 20 ก.ย. 2562 ]

 
 
   
 
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว4709 [แบบรายงานฯ]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4706  [ 18 พ.ย. 2562 ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว4682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.6/ว4681  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว4648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4666 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4623 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4645  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เปลี่ยนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4661 [รายชื่อรุ่นที่ 1] [จังหวัดแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
 
กพ 0023.3/ว 5706 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5817 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 19 พ.ย. 2562 ]     
 
 
 
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
  เฉย ๆ
 
สายตรงนายก
โทร : 055-852-611
เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10