หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
 
           
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

Test ระบบ


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท


การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กร


การจดทะเบียนพานิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)


การจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่)


การชำระภาษีบำรุงท้องที่


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
  (1)     2