หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 อบต.ท่าไม้ ขอเชิญชวนเข้าร่วมขบวนงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ในวันจัทร์ที่ 15 ก.ค.2562 เวลา 07.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
 
 
 
   
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

พัฒนาระบบจราจร

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค/ระบบประปา

การวางแผนจัดทำผังเมือง
 
   
   

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 
   
   

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
   
   

งานการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า

บำบัดและจัดการขยะ

การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 13 ธ.ค. 2554